English

Liosta Acrainm

Acrainm Definition
DSB Dóchúlacht Sáraithe Bhliantúil
LMB Limistéar um Measúnú Breise
TM5 5ú Tuarascáil Mheasúnaithe (PIRAA)
CCT Cóimheas Costais Tairbhe
MBPTA Measúnú & Bainistiú Priacal Tuile Abhantraí
RTPRA (RCPRA mar a bhí) An Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil (An Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil mar a bhí)
MTT Measúnacht Tionchair Timpeallachta
GCC An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
BSL Bord Soláthair an Leictreachais
AE An tAontas Eorpach
PBPT Plean um Bainistiú Priacal Tuile
APT Athbhreithniú Priacal Tuile
CFA Cás Feasta Ardleibhéil
CUA Cúrsa Uisce Ardtosaíochta
FNTE Fóram Náisiúnta Tuilte Éireann
PIRAA An Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide
COLSP Cúiseanna Ordaitheacha um Leas Sáraitheach an Phobail
AI Anailís Ilchritéir
CUM Cúrsa Uisce Meántosaíochta
CFMS Cás Feasta Meánréimse
CNOAA An Creat Náisiúnta um Oiriúnú d’Athrú Aeráide
OPW Oifig na nOibreacha Poiblí
LCP Lá Comhairliúcháin Phoiblí
RMPT Réamh-Mheasúnú Priacal Tuile
CA Ceantar Abhantraí
PBCA Plean um Bainistiú Cheantar Abhantraí
LCS Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta
MSC Measúnú Straitéiseach Comhshaoil
MSPT Measúnú Straitéiseach Priacal Tuile
IR Ionstraim Reachtúil
LChS Limistéar faoi Chosaint Speisialta
CIDU Córais Inbhuanaithe um Dhraenáil Uirbeach
AB Aonad Bainistíochta
CTU An Creat-Treoir Uisce
MC Measúnú Cuí