Nuacht

 

Mír Nuactha Uimh. 1 - Príomh-Chomhairliúchán a cheapadh ar ByrneLooby

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall, i gcomhpháirt le hOifig na nOibreacha Poiblí, i ndiaidh Byrne Looby Water Services Partners a cheapadh chun tabhairt faoi sheirbhísí um chomhairleoireacht innealtóireachta agus chomhshaoil a dhéanamh le haghaidh trí scéim faoisimh tuilte i mBealach Féich-Srath an Urláir, Bun Cranncha-Lodán agus do Ráth Mealtain. 

 

 

 

 

Mír Nuachta Uimh. 2 - Nuachlitir Meán Fomhair 2021

Ba mhaith le Comhairle Contae Dhún na nGall, Oifig na nOibreacha Poiblí agus ByrneLooby Nuachtlitir Uimh.1 a chur in iúl don phobal. Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an nuachtlitir a rochtain.  Meán Fómhair 2021

 

 

 

 

 

Mír Nuactha Uimh. 3 - Uasdátú Mean Fomháir 2021

Chuaigh an scéim seo ar aghaidh gan deacrachtaí le linn Mheán Fómhair 2021 agus leanadh den obair shuirbhé i mBealach Féich-Srath an Urláir, Co. Dhún na nGall.

Rinne Murphy Geospatial ceapachán le suirbhé topafrafach a dhéanamh ar a n-áirítear suirbhé ar thairseach réadmhaoine, cainéil, agus suirbhéanna struchtúr. Lena linn seo, iarrtar ar an phobal cuidiú leis an soláthraí seirbhisí ainmnithe trí bhealach isteach a cheadú do lucht suirbhé. Tá an obair shuirbhé de dhíth ar an tsamhail hiodrálach d’Abhainn na Finne agus a fo-aibhneacha.

Lena chois sin, bhí éiceolaithe ByrneLooby i mBealach Féich agus i Srath an Urláir ag deireadh Mheán Fómhair 2021 le suirbhé a dhéanamh ar ghnáthóga agus ar chiseacha do speicis agus suirbhé ar speicis ionracha i gceantar na scéime a dhéanamh.

Cuirfear tús le suirbhé ar thóchair agus ar dhraenacha i Mí Dheireadh Fómhair. Tá plean ann suirbhé LIDAR ón aer a dhéanamh nuair a bheidh aimsir fóirsteanach ann.

 

 

Mír Nuactha Uimh. 4 - Uasdátú Samhain 2021

Bhí deireadh le hImeacht Oscailte Comhairliúcháin Poiblí do Bhealach Féich agus Srath an Urláir ar 22 Deireadh Fómhair 2021.   

Ba mhaith le Comhairle Contae Dhún na nGall, OPW, agus ByrneLooby-Arcadis buíochas ó chroí a ghabháil leis an phobal as a n-ionchur sa chomhairliúchán phoiblí a chuideoidh go mór le forbairt na scéime.  

Críochnaíodh suirbhé topagrafach ag Murphy Geospatial i mBealach Féich-Srath an Urláir, Co. Dhún na nGall.

Rinneadh suirbhé staid na sócmhainní cosanta ar chosaintí tuilte reatha i mBealach Féich agus Srath an Urláir m.sh., claífoirt. Áirítear anseo cosaintí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla araon.

Chuir Amelio tús le suirbhé ar thóchair agus draenacha móra i Mí na Samhna agus táthar ag dúil leis sin a bheith réidh roimh dheireadh na míosa.   

Tá plean ann go ndéanfar suirbhé LiDAR ón aer nuair a bheidh aimsir fóirsteanach ann.  

 

 

Mír Nuactha Uimh.5 - Nuachtlitir Nollaig 2021

Ba mhaith le Comhairle Contae Dhún na nGall, Oifig na nOibreacha Poiblí agus ByrneLooby Nuachtlitir Uimh.2 a chur in iúl don phobal.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an nuachtlitir a rochtain.  Nollag 2021

 

 

 

 

 

Mír Nuactha Uimh.6 - Uasdátú Eanáir 2022

I Mí Eanáir críochnaíodh suirbhé Amelio Group ar thóchair agus ar phríomhdhraenáil i mBaile Féich-Srath an Urlár, Co. Dhún na nGall. Fuarthas sonraí an tsuirbhé agus tá siad faoi bhráid fhoireann an tionscadail san am i láthair. Beidh áit lárnach ag na sonraí seo i ngníomhaíochtaí hiodrálacha múnlaithe atá ar siúl faoi láthair a thabhairt chun tosaigh.

Tá gach suirbhé innealtóireachta curtha i gcrích ag an phointe seo seachas suirbhé Lidar a dhéanfar nuair a bheidh aimsir fóirsteanach ann.

Críochnófar an tuairisc dheiridh ar staidéar ar shrianta timpeallachta i Mí Feabhra. Sainaithneofar sa tuairisc seo príomhchúrsaí timpeallachta a bhaineann le Scéim Faoisimh Thuilte i mBealach Féich-Srath an Urláir. 

Cuireadh críoch le plean gnímh do speicis ionracha ar chríochnú suirbhé speicis ionracha. Cuirfear in áit conradh le déileáil le speicis ionracha do 2022 le leanúint leis an déileáil a bhí ann in 2021.  

Tá cáipéisíocht thairisceana á hullmhú don iniúchadh ar shuíomhanna oibre do chlaífort Bhealach Féich-Shrath an Urláir. 

 

 

Mír Nuactha Uimh.7 - Nuachlitir Uimh.3

Ba mhaith le Comhairle Contae Dhún na nGall, Oifig na nOibreacha Poiblí agus ByrneLooby Nuachtlitir Uimh.3 a chur in iúl don phobal.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an nuachtlitir a rochtain.  Márta 2022

 

 

 

Mír Nuactha Uimh.8 - Uasdátú Aibréan 2022

Tá Tuairisc Hidreolaíochta á críochnú faoi láthair le haiseolas ón Ghrúpa Stiúrtha.

Críochnaíodh suirbhé LiDAR do Bhealach Féich-Srath An Urláir. Tá obair sheiceála déanta ar fhiúntas an eolais a bailíodh agus tá tús curtha ar a chur le samhail hiodrálach le samhail 2T a thógáil.

I gcomhar le Comhairle Contae Dhún na nGall, tá obair ar siúl faoi láthair ag an fhoireann tionscadail le saineolaithe timpeallachta tríú páirtí a cheapadh le suirbhéanna sna réimsí seo thíos a dhéanamh:

  • Caighdeán an Aeir
  • Éiceolaíocht Uisceach
  • Tírdhreach agus Gnéithe Infheicthe 
  • Éin Gheimhrithe
  • Callán agus Creathadh
  • Seandálaíocht agus Oidhreacht Chultúrtha

Bhí na doiciméid tairisceana don déileáil le speicis ionracha ar supplygov.ie don soláthar. Tá an conraitheoir a roghnófar le ceapadh ag Comhairle Contae Dhún na nGall i mí na Bealtaine 2022.

Ullmhaíodh doiciméid tairisceana don obair iniúchta ar an suíomh le claífoirt Bhealach Féich a mheas. Táthar ag súil go gceapfar an Conraitheoir a roghnófar i Meitheamh 2022.   

Tá tús curtha le léarscáiliú ar luacháil beartas féideartha le huisce nádúrtha a ghabháil.

 

 

Mír Nuachta Uimh. 9 - Uasdátú Bealtaine 2022

I gcomhar le Comhairle Contae Dhún na nGall, cheap an fhoireann tionscadail na speisialtóirí tríú páirtí uilig leis na sainsuirbhéanna riachtanacha a dhéanamh.

Tá samhaltú hiodrálach den Fhinn agus dá fo-aibhneacha ar siúl ar fad. 

Tá na doiciméid tairisceana d’obair iniúchadh na láithreán i mBealach Féich réidh agus fógrófar ar eTenders i Mí Meithimh iad.   

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag comhlánú cheapadh an Chonraitheora a roghnaíodh le Cóireáil Speicis Ionracha a dhéanamh.    

Tá dréachtléarscáileanna de laghdú rith tuilte réidh anois le bearta féideartha coinneáil uisce nádúrtha a mheas.  

 

 

 

Mír Nuactha Uimh.10 - Nuachlitir Uimh.4

Ba mhaith le Comhairle Contae Dhún na nGall, Oifig na nOibreacha Poiblí agus ByrneLooby Nuachtlitir Uimh.4 a chur in iúl don phobal.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an nuachtlitir a rochtain.  Nuachtlitir Uimh.4

 

 

 

 

 

 

Mír Nuactha Uimh.11 - Nuachlitir Uimh.5

Ba mhaith le Comhairle Contae Dhún na nGall, Oifig na nOibreacha Poiblí agus ByrneLooby Nuachtlitir Uimh.5 a chur in iúl don phobal.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an nuachtlitir a rochtain.  Nuachtlitir Uimh.5

 

 

 

 

 

 

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie