Gluais

 

Téarma

Sainmhíniú


 

AA

AEP

AFA

AMAX

BATNEEC

BL

CEMP

CFRAM

DCC

DAS

DAFF

DEHLG

DEM

DTM

EIA

EIAR

EPA

ESB

FRMP

FRR

FSR

FAS

GIS

HEFS

HEP

HPW

HWA

IBIDEM

ICPSS

IFI

LA

LIDAR

MCA

MPW

MRFS

NIS

NHA

NPWS

OPW

PFRA

Q(T)

QMED

SAC

SPA

SuDS

T

Tp

TUFLOW

WFD

Measúnú Cuí

Dóchúlacht go mBeidh Sárú Bliantúil ann

Achar le haghaidh Measúnú Breise

Uasmhéid Bliantúil

Seifteanna is fearr nach bhfuil costas breise leo

ByrneLooby

Plean Bainistíocht Timpeallachta na Tógála

Measúnú agus Bainistiú Riosca Tuilte in Abhantrach

Comhairle Contae Dhún na nGall

Suirbhé ar Shócmhainní Cosanta

Roinn Talmhaíochta, Iascach agus Bia

Roinn Chomhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

Samhail Dhigiteach den Airde (ina n-áirítear dromchla struchtúr, fásra, srl.)

Samhail Dhigiteach den Talamh (múnla ‘talamh lom’; ní léir ann dromchlaí struchtúr, fásra srl.)

Measúnacht Tionchair Chomhshaoil

Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Chomhshaoil

Gníomhaireacht Cosanta an Chomhshaoil

Bord Soláthar Leictreachais

Plean Bainistithe Riosca Tuilte

Athbhreithniú ar Riosca Tuilte

Tuarascáil ar Staidéir Tuilte

Scéim Fóirithinte Tuilte

Córas Faisnéise Geolaíoch

Cás Ard-Leibhéil sa Todhchaí

Pointe Meastacháin Hidreolaíochta

Sruthchúrsa Ard-Tábhachta

Anailís ar Leithead Hidrigraif

Droichead Idirghníomhach a Léiríonn an Modh Deartha

Staidéar ar Straitéis Chosanta Chósta na hÉireann

Iascaigh Intíre na hÉireann

Údarás Áitiúil

Brath agus Raonáil le Solas

Anailís Il-Chritéar

Sruthchúrsa Meán-Tábhachta

Cás Meán-Leibhéil sa Todhchaí

Ráiteas Tionchair Natura

Limistéar Oidhreachta Náisiúnta

Páirceanna Náisiúnta agus Seirbhísí Fiadhúlra

Oifig na nOibreacha Poiblí

Measúnú Tosaigh ar Riosca Tuilte

Sreabhadh le linn tréimhse tuairiscithe

Meán-Tuile Bliantúil, a úsáidtear i modhanna FSU

Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta

Limistéar faoi Chosaint Speisialta

Córais Inbhuanaithe don Draenáil Uirbeach

Tréimhse tuairisceáin, malairt AEP

Am chun buaice

Bogearra don samhlú déthoiseach hiodrálach

Creat-Treoir Uisce

 

 

 

 

 

 

 

 

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie