Eolas Cúlra

 

In 2012, chun dul i ngleic le saincheisteanna tuilte ar fud na tíre, choimisiúnaigh Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) staidéir maidir le Bainistíocht Abhantrach agus Riosca Tuilte (CFRAM) ar fud na tíre ar fad agus chuir breithniú i gcrích ar 300 ionad ina mbíonn tuile. Mar thoradh ar an staidéar sainaithníodh 118 ceantar a bhí i mbaol tuile, lena n-áirítear Bealach Féich-Srath an Urláir, agus na tionchair a thagann le tuilte. Leagadh amach sa phlean na bearta agus na beartais a bheadh le cur i bhfeidhm chun an bainistiú is cost-éifeachtúla agus is inbhuanaithe a aimsiú don riosca tuilte.

I ndiaidh gur seoladh torthaí Staidéar CFRAM, mar chuid de Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 an Rialtais, gealladh chóir a bheith €1 billiún le haghaidh infheistíochta i mbeartais fóirithinte tuilte ar fud na tíre.

I ndiaidh an ghealltanais seo, bunaíodh grúpa stiúrtha idir an OOP agus Comhairle Contae Dhún na nGall chun scéim fóirithinte tuile a chur chun cinn chun baol an tuile a laghdú do phobal Bhealach Féich-Srath an Urláir. I mBealtaine 2021, ceapadh ByrneLooby mar Chomhairleoirí Innealtóireachta agus mar Chomhairleoirí Timpeallachta, chun scéim a fhorbairt a bheidh inghlactha ó thaobh na teicneolaíochta, an phobail agus an chomhshaoil de.

 

Cliceáil anseo le hamharc ar an dóigh a ndearnadh measúnú ar an phobal seo.

(Déanfar tú a atreorú chuig an suíomh gréasáin Floodinfo.ie)

 

Seo a leanas roinnt leathanaigh ghréasáin a thabharfaidh eolas breise faoin tuile, faoi bhainistiú riosca tuile, agus eolas cuidiúil eile. Le haghaidh eolais amháin a thugtar na naisc seo. Tugtar do d’aire nach bhfuil ByrneLooby freagrach as aon ábhar atá ar shuíomhanna gréasáin seachtracha.

 

 

 

OPW's National Flood Information Portal - www.Floodinfo.ie